ALGEMENE VOORWAARDEN

1 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • Distrikt 7 behoudt zich het recht de openingsuren, uurroosters, huisregels en lesgevers te veranderen.
 • Distrikt 7 is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval van mogelijke annuleringen van lessen of andere dienstverlening.
 • Voor deelname aan sportactiviteiten is aangepaste sportkledij noodzakelijk, ook sportschoeisel.
 • Het gebruik van handdoeken is omwille van hygiënische redenen verplicht.
 • Het materiaal en de toestellen dienen na gebruik gereinigd en in ordelijke staat achter gelaten te worden.
 • Roken is verboden in het gebouw.
 • Dieren zijn niet toegelaten in het gebouw.
 • Het is niet toegelaten om verboden middelen te gebruiken of te verhandelen in de gym.
 • Distrikt 7 kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen alsook het lidmaatschap beëindigen van personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huishoudelijk reglement, waarbij eventuele batige saldi op de lidgelden aan Distrikt 7 BV verworven blijven ten titel van schadevergoeding, onverminderd het recht van Distrikt 7 BV om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
 • Lockers mogen enkel gebruikt worden wanneer de persoon die de locker gebruikt aanwezig is in de gym.
 • Het herhaaldelijk niet opvolgen van de geldende regels mbt. het online reserveren van groepslessen kan leiden tot een al dan niet tijdelijk verbod op het inplannen van lessen.
 • Je moet er bewust van zijn dat er beelden kunnen gemaakt worden ter promotie. Je geeft Distrikt 7 toestemming om die beelden te gebruiken.
 • De etiquette-voorwaarden in de kleedkamers dienen nageleefd te worden.


2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Distrikt 7: als Distrikt 7 BV (KBO nr.0438439109) E: info@distrikt7.be, A: Steenweg op Mol 71/1 - 2300 Oud-Turnhout, en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Distrikt 7..

Club: De fysieke plekken waar Distrikt 7 fitness of groepslessen aanbiedt.

Extra: Dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Distrikt 7 kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een club

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en minstens 15 jaar of ouder. Distrikt 7 of één van haar medewerkers kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de lidkaart is, dat je een medegebruiker bent of om je leeftijd te checken.

Lidkaart: Dit is de toegangspas die je moet hebben om binnen te kunnen komen in onze club.

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Distrikt 7 en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra's.

Opzegtermijn: De opzegtermijn wordt steeds bepaald door de datum van opzegging. In de regel wordt een opzegtermijn in rekening gebracht, zijnde de volledige kalendermaand na de maand van opzegging. Het abonnement eindigt dus steeds de laatste dag van de maand na de maand van opzegging.


ARTIKEL 2: LID WORDEN

Je kunt lid worden bij Distrikt 7 op de volgende manieren:
1. Door je online in te schrijven via www.distrikt7.be.
2. In de club bij een medewerker
Door het inschrijvingsformulier in te vullen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat. Jongeren onder de 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd. Na inschrijving wordt tegen een administratieve kost van € 5 een toegangskaart aan het lid overhandigd. Bij het verliezen van een toegangskaart wordt er een kost aangerekend van € 5 voor het aanmaken van een nieuwe toegangskaart.


ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP TERMIJN

We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in de club. 
Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan.
Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je via de website een dagpas aanvragen. Je kunt met de dagpas gebruik maken van groepslessen. De dagpas geeft eenmalig toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd.

Een lidmaatschap bij Distrikt 7 BV is in beginsel een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier dewelke slechts opzegbaar is tegen de einddatum van de overeenkomst. Bij ontbreken van opzeg tegen de einddatum ontstaat een overeenkomst van onbepaalde duur aan dezelfde voorwaarden dewelke door beide partijen opzegbaar is aan de balie, via mail (info@distrikt7.be) of met aangetekend schrijven en een opzegperiode van minimum één maand. Opzegbrieven dienen door het lid gericht te worden aan Distrikt7 BV, Steenweg op Mol 71/1, 2360 Oud-Turnhout. De opzegperiode gaat slechts in de eerste van de maand volgend op die van de opzegbrief (poststempel is bepalend). Alle verschuldigde betalingen dienen vereffend te zijn vooraleer een rechtgeldige opzeg door het lid kan worden gegeven. Indien het lid een vroegtijdige opzegging aanvraagt voordat de volledige termijn en betaling in orde zijn, worden de verstreken periode aanzien en verrekend als maandabonnementen.

Je mag bij alle lidmaatschapsvormen gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedeanieerde voorwaarden:
• het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst van een geldig medisch attest dat aangeeft dat het lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen;
• de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;
• door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing;
Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 12 maanden na de datum van het attest, zal Distrikt 7 het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest.


ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en -voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of in de club.
Als je lid wordt bij Distrikt 7 ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen, te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan Distrikt 7 BV. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan Distrikt 7 BV om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid volgens de opdrachten van Distrikt 7 BV.
Distrikt 7 biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode middels een online betaling of kaartbetaling aan de balie vooruit te betalen (indien je kiest voor een overeenkomst voor een bepaalde periode met volledige vooruitbetaling). In dit geval zal er geen maandelijkse SEPA-domiciliëring worden opgestart. 
Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en vinden de volgende betalingen plaats per maand via SEPA-domiciliëring en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap.
Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen afschrijven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank. Als je gedurende een periode van twee maanden niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan wordt de overeenkomst ontbonden en is een verbrekingsvergoeding van 300,00 EUR verschuldigd.
Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 10 % op de openstaande bedragen met een minimum van 100 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau.
Wij behouden ons het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De overeenkomst kan aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in dat kader (op te maken door klant) vermeld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.


ARTIKEL 5: LIDKAART

De lidkaart is aan één persoon gebonden en is dus strikt persoonlijk te gebruiken. Schenden van deze regel kan resulteren in het onmiddellijk stopzetten van het abonnement.
Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon uiteraard een dagpas krijgen (deze algemene voorwaarden zijn, waar relevant, van toepassing op dagpashouders).
Jij bent als lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van je lidkaart en het lidmaatschap. 
Indien je je lidkaart kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe lidkaart kopen aan de balie. Hierdoor wordt een oude lidkaart automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe lidkaart bedraagt 5 EUR. Deze vergoeding dient te worden voldaan aan de balie waarna de nieuwe lidkaart geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.


ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

Distrikt BV behoudt zich het recht voor om onder andere de openingstijden, tarieven, algemene voorwaarden, aanbod groepslessen, huisregels,… te wijzigen zonder dat hiervoor een compensatie kan gevraagd worden. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis of ramp. Soms zullen we de club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in de club moeten uitvoeren. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden.


ARTIKEL 7: WIJZIGING GROEPSLESSEN

Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd.


ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van de apparatuur of het betreden van het gebouw is geheel voor eigen risico van het lid. Distrikt 7 BV streeft naar een degelijk onderhoud van het gebouw en de toestellen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele tekortkomingen aan het door haar ter beschikking gesteld materieel. Distrikt 7 BV, zijn medewerkers of aangestelden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Distrikt 7 BV, medisch te laten keuren. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid. De fitness coaches zijn geen medici en geven slechts indicatieve aanwijzingen zonder medische verantwoordelijkheid; niettemin dienen de instructies van de coaches strikt te worden gevolgd o.a. indien zij aan een lid bepaalde beperkingen voorstellen. Minderjarigen zullen steeds onder toezicht van hun ouders of door deze aangestelde begeleiders moeten blijven en op geen enkele wijze enige storing aan andere leden mogen veroorzaken.

Ieder lid kan aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan eigendommen van Distrikt 7 BV of van haar aangestelde.
We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. Er zijn altijd lockers ter beschikking, maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Distrikt 7 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van Distrikt 7.


ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Distrikt 7 BV verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van Distrikt 7 wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Distrikt 7 BV zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout.


ARTIKEL 11: TERUGBETALING

Abonnementen of beurtenkaarten kunnen nooit terugbetaald worden en zijn nooit overdraagbaar aan derden.

Beurtenkaarten zijn 6 maanden geldig. Sporters met een beurtenkaart die niet komen opdagen en/of hun afwezigheid niet verwittigen verliezen bij de 1ste no show 1 beurt. Na de 3 de no show wordt de beurtenkaart gedeactiveerd. Lessen kunnen geannuleerd worden wegens afwezigheid lesgever, te weinig deelnemers (minimaal 5), onvoorziene omstandigheden; dit is buiten onze wil en geven geen recht op een compensatie.

Cadeaubonnen, gratis beurten/maanden,….dienen opgenomen te worden in het jaar van toekenning, zoniet vervallen ze.


ARTIKEL 12: GEDRAGSCODE

Distrikt 7 BV hanteert de gedragscode van de fitness sector. Deze kan volledig nagelezen worden op de website van de FOD economie